Varsity Boys Basketball v. Houston Furr

The Varsity Boys Basketball team takes a tight win of 61-59 against Houston Furr!

By Olivia Raymond, Sports Editor